Belső visszaélés-bejelentési rendszer szolgáltatások leírása

I. Alapfogalmak
Szolgáltató: CRERAG Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye, postai címe: 5143 Jánoshida, Kossuth Krt. 12.
 Elektronikus levélcím: zsuzsanna@drcrespo.hu
 Telefonszám: +36-30-952-8838
 Adószáma: 32320163-2-16
 Nyilvántartási száma: Cg. 16-09-021745
 Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Vásárló: a www.panaszmester.hu oldalon regisztráló és a Szolgáltató részére megrendelést
küldő személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást saját vagy harmadik személy részére
vásárolta.
Webáruház: a https://panaszmester.hu webhelyen található honlap és az annak felületén
megrendelhető szolgáltatások. A Szolgáltató részére a tárhelyet a Rackhost Zrt. (székhely: 6722
Szeged, Tisza Lajos körút 41.) biztosítja.
Szolgáltatás: a Webáruházon keresztül igénybe vehető belső visszaélés-bejelentő rendszerhez
kapcsolódó szolgáltatások.
Felek: a Szolgáltató és a Vásárló együttesen.
II. Szolgáltatások típusa és leírása
1. „Csak Szoftver” csomag: A szolgáltatás tartalmazza egy éven keresztül a
regisztrációkor megküldött linken keresztül az online bejelentő rendszer működtetését.
Vásárló a regisztrációkor megadott jelszavával tud az adminisztrációs felületre belépni.
A beérkezett bejelentésekről e-mailben kap tájékoztatást. A kivizsgálás során a
kivizsgálás lépéseit, a megtett intézkedéseket és a kivizsgálás eredményét, annak
lezárását van lehetőség rögzíteni, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.
2. „Szoftver + külső panaszkezelő” csomag: A szolgáltatás tartalmazza egy éven keresztül
a regisztrációkor megküldött linken keresztül az online bejelentő rendszer
működtetését, admin jog nélkül. Tartalmazza az alábbi dokumentumokat:

 ÁSZF ( Bejelentés-kezelési szabályzat)
 Adatvédelmi szabályzat kiegészítése,
 sablon e-mail/weboldalon használható szöveg az ügyfelek kiértesítésére.
 további tudnivalók leírása

III. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Szolgáltató kijelenti, hogy Vásárlótól teljesen független, pártatlan és a szolgáltatás nyújtása
során elfogulatlan, valamint a összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak teljes
mértékben megfelel.
A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon a
+36209927130 telefonszámon teheti meg munkanapokon 14:§0 és 16:00 között, vagy
személyesen ugyanezen időpontokban Szolgáltató székhelyén.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használunk rögzített rendszereket, a
belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és –
annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség
biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Ha a bejelentő személyesen
teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli
bejelentést -a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást
követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak
ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása
mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során
teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.
Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés
következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben
tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről
visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére
általános tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények
által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított
harminc napon belül kivizsgálja.
A fent foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett
lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a
kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának és a
bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három
hónapot.
A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot
tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás
tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
A bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette
meg, a bejelentést nem a 2023.évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult
személy tette meg, a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel

azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a
bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt:
bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem
állna arányban.
A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálása során értékeli kell a bejelentésben foglalt
körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a
2023.évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés
alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.
A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a
bejelentőt írásban tájékoztatja.
Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az
a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
CRERAG Kft. garantálja az alábbiakat:
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
(1)
a) a bejelentőnek,
b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a
bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése
céljából kezeli
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli
az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a
223.évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a
6. § (4) bekezdését alkalmazza.
(4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a
személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez
való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a
tájékoztatást kérő személy számára.
(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba
vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által
tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi
kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások
figyelembevételével kerülhet sor.

(6) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő,
valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem
ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat
eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés
tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben
érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy
munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.
(7) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a
bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az
adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően
biztosítják, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi
képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett
személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali
tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
(8) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról
érdemi információval rendelkezhet.
(9) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés
következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
(10) A CRERAG Kft. a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés
kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a
bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell
nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak a CRERAG Kft.
teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.