Adatvédelmi szabályzat kiegészítés
Vállalkozásunk belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében megbízoƩ
partnere, a CRERAG KŌ. garantálja az alábbiakat:
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
 (1)
 a) a bejelentőnek,
b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés
kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli
 A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli az (1)
bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
 (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 223.évi
XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4)
bekezdését alkalmazza.
 (4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a
személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való
joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a tájékoztatást kérő
személy számára.
 (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a
bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás
esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
(6) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a
bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A
bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő
formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett
személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a
foglalkoztató más szervezet egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül
szükséges mértékben osztják meg.
 (7) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a
bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai
kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítják,
hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is
kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására
kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a
bejelentés kivizsgálását.
 (8) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi
információval rendelkezhet.
(9) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés
következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
(10) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben
tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről
visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános
tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak mind Vállalkozásunk, mind a
CRERAG KŌ. teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el. Fenti előírásokat magunkra is kötelezőnek
ismerjük el. 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.